2021-5-16 صدای اگزوز ماشین پراید

ز ـ در محلهايي كه علايم راهنمايي و رانندگي مانند تابلوهاي توقف ممنوع و يا ايستادن ممنوع و يا خطكشيهاي شطرنجي

توسط ENGINEARTS-HEADERS در 11 مهر 1400

ز ـ در محلهايي كه علايم راهنمايي و رانندگي مانند تابلوهاي توقف ممنوع و يا ايستادن ممنوع و يا خطكشيهاي شطرنجي در سطح تقاطع و يا معابر نيز دلالت بر ممنوعيت توقف نمايد. ماده 196 ـ رانندگان اينگونه وسايل نقليه موظفند هنگامي كه عبور آنها از تقاطع راهآهن مجاز است پيش از رسيدن به آن توقف كامل كنند و پس از ديدن دو طرف و اطمينان از نبودن خطر احتمالي از آنجا بگذرند.

ماده 4 ـ آن دسته از بيماريهايي كه نياز به دريافت نظريه و تأييد پزشك متخصص معتمد چشم را دارد: 1 ـ افراد داراي ميدان بينايي دو چشمي بين 120 تا 140 درجه. ماده 6 ـ موارد ممنوعيت مطلق صدور و تمديد گواهينامه رانندگي: اول: بينايي: 1 ـ ميدان بينايي دو چشمي كمتر از 120 درجه براي انواع گواهينامه رانندگي.

تبصره 1 ـ ملاك ارزيابي ميدان بينايي تست Confrontaion ميباشد. ماده 202 ـ صدور مجوز جابهجايي مسافر در شهرها و حومه آنها با شهرداري محل ميباشد. ماده 186 ـ وسايل نقليه انتظامي و امدادي، هنگامي كه براي انجام مأموريت فوري در حركتند در صورت بهكار بردن چراغ گردان ويژه اعلام خطر يا آژير، تا حدودي كه موجب بروز تصادف نشود، مجاز به انجام اعمال زير ميباشند: الف ـ توقف در محل ممنوعه ب ـ تجاوز از سرعت مجاز و سبقت از سمت راست وسيله نقليه ديگر پ ـ عبور از طرف چپ راه و همچنين دورزدن در نقاط ممنوعه ت ـ گذشتن از چراغ قرمز يا رعايت نكردن علايم ديگر ايست، مشروط به اين كه از سرعت وسيله نقليه در اين گونه محلها تا حداقل امكان كاسته شود.

ماده 218 ـ شهرداريها موظفند پيادهروهاي استاندارد، هموار و ايمن با در نظرگرفتن عبور سالخوردگان و معلولان با صندلي چرخدار و يا بدون آن، در حاشيه معابر شهري ايجاد كنند و با توجه به موقعيت جغرافيايي شهر، در محلهاي مناسب نيز مسير عبور دوچرخه سواران را تا حد امكان و به صورت جداگانه ايجاد نمايند.

اقدام ميشود. ماده 208 ـ حركت وسايل نقليه داراي چرخ فلزي در معابر شهري مجاز نيست. تكيهنمودن و آويزانشدن اشخاص نيز به وسايل نقليه ممنوع است. و در نمای عقب ماشین دو اگزوز دارید که دارای لبههای کلفت است!

اگر هر دو موج هم فاز باشند، دانگ صدا دو برابر میشود، به این حالت، تداخل سازنده گویند. قبل از شروع تولید صدا خفه ها و نازل های آنها، باید بر روی مواد و ابزار تصمیم بگیرید. استفاده از بوق براي مقاصدي مانند صدا زدن افراد، جلب توجه مسافر، اعلام حضور و بازكردن درب منزل، خداحافظي و مانند آنها ممنوع است.

ماده 184 ـ استفاده از بوقهاي شيپوري، سوت بلبلي و بهطور كلي هر نوع وسيله آگاهسازي صوتي با صداي ناهنجار و غيرعادي در مناطق مسكوني و همچنين زدن بوق ممتد يا غيرضروري يا مكرر و يا زدن بوق در محلهايي كه اين عمل بوسيله علايم منعشده است، ممنوع است.

با درج آگهی های رایگان خود کسب و کارتان را به بهترین شکل معرفی نمایید. از این دست می توان از استانداردهای QS9000 که حاصل یکپارچه سازی نیازمندی های کیفیتی سه تولید کننده بزرگ خودرو آمریکای شمالی، (General motors, Ford, Daimler, Chrysler) می باشد که به دلیل توانایی های فنی و مدیریتی موجود در آن حوزه فعالیتی وسیعتری از منطقه آمریکای شمالی یافته است.

در حالت عادی نباید صدای اگزوز بلند باشد، در صورت بلند بودن صدای اگزوز، احتمال نشتی در سیستم اگزوز خودرو وجود دارد.

ماده 204 ـ در صورت نبود امكانات لازم براي رساندن مجروحان به مراكز درماني، كليه رانندگان مكلفند همكاري لازم را براي رساندن مصدومان تصادفات رانندگي به اولين مركز درماني انجام دهند.

آخرین مطالب