واشر بغل اگزوز پراید ، فروشگاه اینترتی قطعات ماشین و لوازم یدکی یدکی فوری

3- قبول شدن درآزمايش هاي كتبي آئين نامه ورانندگي اتومبيل سواري. 2 ـ قبول شدن درآزمايش هاي شفاهي آئين نامه ورا

توسط ENGINEARTS-HEADERS در 11 مهر 1400

3- قبول شدن درآزمايش هاي كتبي آئين نامه ورانندگي اتومبيل سواري. 2 ـ قبول شدن درآزمايش هاي شفاهي آئين نامه ورانندگي دوچرخه. تبصره-كسانيكه سن آنان در تاريخ تصويب آئين نامه از بيست و پنج سال تمام كمتر نباشد براي اخذ هر گونه گواهينامه از شرط سواد معافند.

براي رانندگي با وسائل نقليه ويژهايكه سرعت آن از سي كيلو متر تجاوز مينمايد در شهرها و راههاي عمومي علاوه بر داشتن گواهي نامه ويژه داشتن گواهينامه پايه يكم رانندگي نيز ضروري است.

ب ـ براي گواهينامه پايه يك و كارت مخصوص رانندگي با وسايل نقليه عمومي و اتومبيلهاي آموزشگاههاي رانندگي با يك چشم دو دهم و چشم ديگر ده دهم با ميدان ديد طبيعي يا در صورتيكه ميدان ديد يك چشم كمتر از ده دهم باشد مجموع ديد دو چشم چهارده دهم با ميدان ديد طبيعي.

2 ـ در صورتيكه متقاضي كور باشد اگر براي متقاضيان گواهينامههاي موتورسيكلت و تراكتور زراعي و پايه دوم اتومبيل (بدون آنكه اجازه رانندگي وسايل نقليه عمومي و اتومبيلهاي آموزشگاههاي رانندگي را داشته باشد) كه فاقد يك چشم بوده و ميزان ديد چشم سالم آنان نيز كمتر از نه دهم نباشد و بعلاوه دارندگان گواهينامه پايه دوم اتومبيل فاقد يك چشم بايد نقص ميدان ديد خود را با نصب آينه مخصوص در اتومبيل جبران نمايند.

هفتم ـ گواهينامه رانندگي ويژه براي رانندگي وسايل نقليه سنگين جاده سازي و ساختماني و مخصوص حمل اشياء سنگين و جراثقال اسكلهها. در گواهينامه ويژه بايد نوع وسيله نقليهايكه دارنده آن ميتواند با آن رانندگي نمايد قيد شود. 6 ـ اگر متقاضي بعلت فقدان دست يا پا وياضعف بعضي از عضلات دست يا پاكه بمناسبت ابتلاء بفلج ياامراض ديگري حاصل شده نتواند مستقلا يا بااستفاده ازدست و پاي مصنوعي ويا بكمك ماشين هائي كه وسائل مخصوص براي تسهيل رانندگي در آنها تعبيه شده براحتي ازعهده رانندگي برآيد.

6 ـ اگر متقاضي بعلت فقدان دست يا پا و يا ضعف بعضي از عضلات دست يا پا كه بمناسبت ابتلاء به فلج يا امراض ديگري حاصل شده نتواند مستقلا يا با استفاده از دست و پاي مصنوعي و يا بكمك ماشينهائي كه وسائل مخصوص براي تسهيل رانندگي در آنجا تعبيه شده براحتي از عهده رانندگي برآيد.

5 ـ هرگاه متقاضي فاقدانگشتان دست يا پا است بنحوي كه فقدان انگشتان مانع انجام اعمال طبيعي ولازم براي رانندگي باشد. 5 ـ هرگاه متقاضي فاقد انگشتان دست يا پا باشد بنحوي كه فقدان انگشتان مانع انجام اعمال طبيعي و لازم براي رانندگي باشد.

پنجم - گواهينامه رانندگي پايه دو همگاني براي رانندگي با وسائل نقليه عمومي اعم از سواري و وانت و آمبولانس و استيشن و مينيبوس و باري بظرفيت تا دو تن. از سال ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۷ پیکان در مدلهای کار، دولوکس، جوانان، استیشن و وانت ساخته شد.

چهارم ـ گواهينامه رانندگي پايه دو شخصي براي رانندگي با اتومبيلهاي سواري شخصي و استيشن شخصي و باري با پلاك شخصي بظرفيت تا دو تن.

اگر این اتفاق نیفتد و آن را آنقدر عوض نکنیم تا روغن جعبه دنده بسوزد، هزینه بسیار سنگینتری نسبت به تعویض آن باید بپردازیم. اما سنسور های اکسیژن wide band به لحاظ ساختاری که دارند توانایی تغییرات آهسته و تدریجی در جریان و سیگنال خروجی خود را در برابر نسبت سوخت ایجاد می کنند .