بررسی بخش های سیستم اگزوز ماشین

ماده 38 ـ شهرباني ميتوانداز كليه وسايل نقليه هرسال يك يا چند نوبت معاينه بعمل آورده در اينصورت مالكين و رانند

توسط ENGINEARTS-HEADERS در 11 مهر 1400

ماده 38 ـ شهرباني ميتوانداز كليه وسايل نقليه هرسال يك يا چند نوبت معاينه بعمل آورده در اينصورت مالكين و رانندگان مكلفند وسايل نقليه خويش را جهت معاينه درتاريخ ومحلي كه شهرباني قبلا اعلام مينمايد حاضرسازند. ماده 25 ـ درخواست كننده هر نوع گواهينامه رانندگي بايد مداركي را كه از طرف راهنمائي و رانندگي اعلام ميشود بمراجع آگهي شده ارائه كند.

ماده 29ـ رانندگي با هر نوع تاكسي علاوه بر گواهينامه رانندگي (اعم از پايه 1 يا 2) مستلزم داشتن كارت مخصوص رانندگي تاكسي است كه از طرف راهنمائي و رانندگي صادر ميشود. ماده 39 ـ هيچكس مجاز بصدور برگ معاينه نيست مگرآنكه اجازه اينكاركتباً از طرف شهرباني باو داده شده باشد.

ماده 27ـ هرگاه درخواست كننده گواهينامه رانندگي در آزمايشهاي مربوط موفق گردد گواهينامه رانندگي پس از مشاهده مدارك لازم صادر و باو تسليم خواهد شد.

ماده33ـ ماموران سياسي و كنسولي و اعضاء سازمانهاي بينالمللي مي توانند براي تبديل گواهينامههاي خود مدارك مندرج در ماده 32 را از طريق وزارت امور خارجه به شهرباني كل ارسال دارند. ماده 32ـ تبديل گواهينامه رانندگي صادرشده از كشورهاي خارج به گواهينامه رانندگي ايراني منوط به مشاهده گواهينامه رانندگي خارجي و ترجمه رسميآن و ساير مدارك لازم با توجه بكيفيت و نحوه صدور گواهينامه خارجي در كشور صادر كننده آن خواهد بود.

ماده31ـ دارندگان گواهينامههاي معتبر خارجي (اعم از ايرانيان يا خارجيان) مي توانند تا ششماه پس از ورود در ايران رانندگي نمايند ولي در صورت تمايل به ادامه رانندگي د ر ايران بايد قبل از انقضاء مدت مذكور گواهينامه خارجي خود را به گواهينامه ايراني تبديل نمايند.

2 ـ هرگاه گواهينامههاي متعددي جهت رانندگي يكنوع وسيله نقليه بنام يكنفر صادر شود يكي از آنها را بانتخاب او بوي تسليم و بقيه را اخذ و ابطال نمايد. 1 ـ در صورتيكه گواهينامه رانندگي اشتباهاً يا ناقص صادر شده باشد آنرا مسترد دارد و پس از رفع اشتباه يا نقص گواهينامه صحيح صادر و تسليم كند.

206 آرسی از نظر امکانات رفاهی و ایمنی نیز تفاوت بسیاری با مدل های معمولی دارد. هرگاه صاحب گواهينامه مشمول تبصره ماده 193 اين آئين نامه باشد تمام محكوميتها و تخلفات مورد نظر كه در گواهي مأخوذ ثبت بوده بايد در اين گواهينامهاي كه بوي تسليم ميشود درج گردد.

ماده 41 ـ شهرباني پس ازمعاينه وسيله نقليه در صورت وجود تجهيزات مقرر دراين آئيننامه وفقدان نقص فني برگ معاينه صادر وبآورنده وسيله تسليم مينمايد. شهرباني پس از احراز صحت ادعاي درخواست كننده با دريافت مدارك لازمالمثني صادر و بوي تسليم خواهد نمود.

دارنده آن ملزم است كه ظرف يكماه پس از پايان مدت مقرر براي تمديد مدت اعتبار يا تعويض آن بگواهينامه هم ارز بشهرباني مراجعه نمايد.

ماده 36 ـ هرگاه دارنده گواهينامه يكي از شرايط پزشكي مذكور در اين آئين نامه را از دست بدهد شهرباني ميتواند از او دعوت نمايد كه ظرف يكماه براي انجام آزمايشهاي ضروري حاضر شود. شرکت کبیر موتور کازرون در سال 1381 توسط آقای نصراله عبدالهی زاده تاسیس گردید .

آخرین مطالب