انواع رنگ دود اگزوز؛ رنگ دود ماشین علامت چیست؟

اما تا قبل از پیداش خط تولید انبوه خودروها توسط هنری فورد، شرکتهایی همچون رنو و پژو نیز در این عرصه بهصورت مح

توسط ENGINEARTS-HEADERS در 11 مهر 1400

اما تا قبل از پیداش خط تولید انبوه خودروها توسط هنری فورد، شرکتهایی همچون رنو و پژو نیز در این عرصه بهصورت محدود فعالیت داشته و خودروهای خود را به صورت طرح اولیه و چهار چرخ تولید میکردند که اتفاقا اولین خودرو وارداتی به ایران نیز ساخت شرکت فرانسوی رنو بوده و توسط مظفرالدین شاه قاجار در سال 1900 میلادی یا 1270 هجری شمسی وارد کشور شد.

بدون دود (خاکستری بسیار کم رنگ): در این حالت آلایندههای خروجی از اگزوز در حد استاندارد قرار داشته و موتور سالم بوده و دود نمیکند (حتی موتور دیزلی)، بدین معنی که وقتی نوک انگشت خود را به لوله اگزوز میزنیم، نباید چرب یا سیاه شود.

پلاكهاي منصوب بايد هميشه در جاي خود قرار داشته باشد. دارندگان وسائل نقليه مكلفند در مواقعي كه شهرباني لزوم تجديد و تعويض شمارهها را آگهي مينمايد براي تجديد و تعويض شماره وسيله نقليه خود اقدام نمايند. در يدكها و وسائل نقليهاي كه داراي دو چرخ هستند فقط يك پلاك در عقب نصب ميشود.

انواع پلاكها و ابعاد و رنگهاي آنها براي وسائل نقليه مختلف از طرف شهرباني معين و اعلام ميشود. ماده 6 ـ شماره گذاري بر روي وسيله نقليه از طريق نصب پلاكي كه وسيله شهرباني تهيه ميگردد انجام خواهد شد. هرگاه اشخاص ديگري در مالكيت وسيله نقليه شركت يا نسبت بآن حق عيني داشته باشند نام وآدرس دقيق آنان نيز بايد در درخواست قيدشود.

ماده 4 ـ شهرباني پس ازدريافت درخواست شماره گذاري ومدارك لازم بارعايت مقررات مذكوردرماده 5 براي شماره گذاري وسيله نقليه اقدام مينمايد. 1 ـ درصورتيكه وسيله نقليه معيوب بوده يا بجهات فني بكارافتادن آن درراهها خطرناك باشد.

ماده 3 ـ مالك وسيله نقليه موظف است جهت شماره گذاري و اخذ كارت مشخصات وسيله نقليه خود بشهرباني محل مراجعه وفرم هاي مربوطه را تنظيم وامضاء نمايد وبه ضميمه مداركي كه ازطرف شهرباني اعلام خواهد شد تسليم كند.

ماده 10 ـ هر گاه كارت مشخصات يا پلاك اتومبيل مفقود يا ضايع گردد مالك وسيله نقليه موظف است ضمن اعلام مراتب بمقامات صلاحيتدار حداكثر ظرف 48 ساعت شخصاً يا وسيله نمايندة خود جهت اخذالمثناي كارت يا پلاك جديد بشهرباني مراجعه نمايد.

ماده 9 ـ وسيله نقليه عمومي كه درهرشهر شماره گذاري ميشود بايد فقط درهمان شهرومنطقهايكه شهرباني تعيين ميكند. 5 ـ چنانچه وسيله نقليه داراي علائم وتجهيزات پيش بيني شده دراين آئين نامه نباشد. 3 ـ اگر شماره گذاري وسيله نقليه قبلا بجهاتي ممنوع اعلام گرديده باشد.

همچنین اگر بنزین سربدار در این خودروها مصرف شود، به سرعت در منافذ اسفنج رسوب کرده و مسیر گازهای خروجی مسدود و در نتیجه خودرو متوقف میشود. اگر وسيله نقليه داراي سه چرخ يا بيشتر باشد بك پلاك در جلو و پلاك ديگر در عقب آن نصب ميگردد.

ماده 8 ـ شهرباني پس ازشماره گذاري و ثبت مشخصات وسيله نقليه كارتي كه حاوي مشخصات وظرفيت آن باشد صادر و بمالك تسليم مينمايد.