4 راه برای کاهش صدای اگزوز ماشین!

تنگی دریچه بسته شدن باید مرحله توزیع گاز سیلندر پد یا تزریق سوخت صندلی سوراخ آب بندی پد نشت، سایش سیلندر بیش

توسط ENGINEARTS-HEADERS در 11 مهر 1400

تنگی دریچه بسته شدن باید مرحله توزیع گاز سیلندر پد یا تزریق سوخت صندلی سوراخ آب بندی پد نشت، سایش سیلندر بیش از حد بزرگ است حلقه پیستون بدون هیسترزیس کارت یا اینکه تداخل آن با دهانه است و سپس به بررسی راه حل های علامت دار.

2 موتور های دیزل موتور دیزلی ضعیف و سفید دود است. موتور بسیار آسان برای شروع وقتی که تخلیه گاز اگزوز بسیاری از دود سفید شروع است. 1 موتور ماشین سرد زمستان فقط شروع به لوله هوا عقب موتور را که مقدار زیادی دود سفید.

1) دیزل نزدیک به خروجی از لوله اگزوز و یک قطره آب در دست وجود دارد نشان می دهد که آن را وارد محفظه احتراق یافت.

دست به چپ؛چپی؛برعکس؛دستی؛راست قطره آب نشان می دهد که سیلندر وارد شده است، دود سفید خامه گرفته لوله اگزوز در این زمان استفاده تک سیلندر شکستن روغن روش برای پیدا کردن نشت سیلندر می تواند باشد که می تواند باشد.

این نشان می دهد که فشار سیلندر است کافی نیست, اگر چه این فشار می تواند راه اندازی موتور دیزل حفظ اما هنگامی که درجه حرارت بیش از حد کم است، برخی از نفت دیزل را تبخیر به بخار تخلیه شده است.

اگر هر سیلندر در وضعیت مشابه کار هنوز ناتوان از خطر دود سفید است، روغن دیزل آب را بررسی کنید. و یا پیچ پیچ سر سیلندر چفت و بست گشتاور کافی، آب وارد محفظه احتراق می شود.

تزریق روغن گسل روش شکستن سیلندر تشخیص داده شده و سپس تایید انژکتور; اگر یک قطره در اسپری روغن آن بیشتر به دلیل فشار بیش از حد کم است و یا اینکه سوزن سوپاپ تغییر شکل بدن و یا حتی سایش ناشی از بهبود بررسی شود باید.

دود موتور دیزل 3 درجه حرارت موتور، مانند در آب و درجه حرارت 70 ℃ می تواند در بهبود و یا پس fumosoroseus paecilomyces اگزوز از دود به دود آن به عنوان سوخت انژکتور بد, کردن اسپری روغن چکه می توان قضاوت.

3. صدا خفه کن: این قطعه برروی کم کردن صدای خروجی اگزوز و برگشت دود بسیار تأثیر گذار می باشد.

شما می توانید فعال کردن مخزن سوخت و فیلتر سوخت فاضلاب قوسي، چک کنید که آیا آب در سوخت وجود دارد. موتور سیکلت یک وسیله نقلیه تفریحی به حساب میآید، یعنی شما علاوه بر جابهجا شدن میتوانید از گشت و گذار با آن لذت ببرید.

آخرین مطالب