اگزوز ماشین، انواع مختلف با صداهای مختلف دارد

به همین منظور دستکاری در سیستم اگزوز ماشین به نحوی که باعث ایجاد صداهای غیر طبیعی و ناهنجار شود یا برداشتن آن، ممنوع است و ضمن اعمال قانون، مالک خودرو باید رفع نقص کند.

در اثر کثیفی بیشتر از حد فیلتر هوا، کم بودن هوا و کم سوختن بنزین در موتور دود سیاه ایجاد می شود.

ضرابی: حسین نظری هم در بال دیگر من بود. اتاقک ماشین با صدای جیغ و داد دخترونهای پر شده بود.

دختر سفید پوستی که زیباییاش با ستارههای توی آسمون برابری میکرد خواب بود که با صدای فریاد مرد راننده چشمهاش رو باز کرد. تا به حال دیده اید که بعضی از خودرو ها صدای بسیار زیادی از اگزوزشان بیرون می آید و شما را کلافه می کند ؟

قلبم از هیجان روبه سکته بود و سردردم مزمن که تا من و نمیکشت ول کن نبود. اولین باری بود که بخشی از گذشتهام به یادم اومد ولی فقط، یه بخش کوتاه. اون اسپریه برای چی بود؟

وقتی که سوزش کشندهی صورتش رو حس کردم، رگهای قلبم داشتند از هم تنیده میشدند چون به یاد آوردم که اون دختر خودم هستم!

زمانی که از شیشهی مقابل به بیرون پرت میشد ماشین منفجر شد و اون دختر از قدرت انفجار بینصیب نموند.

ماشین داشت توی سرازیری عمیقی غَلت میخورد و هر بار ضربهای به سر و بدن دختر وارد میشد. یهآن، بین کلنجار رفتن با خودم و شنیده شدن صداهایی که توی مغزم تلاطم راه انداخته بودند، جمجمهم یخ بست.

نفسزنان مردمکم رو توی کاسهی چشم چرخوندم و اطرافم رو خوب نگاه کردم؛ من کجام؟ دیگه اهمیتی به اطرافم ندادم و با خیالی آسوده و دردمند چشم بستم. از آسمون شب با سوز و سرمای دی ماهش گذر کردم و جلب ماشینی شدم که به مقصد نهایی مرز ایران و ترکیه پرشتاب رونده میشد، صداهایی که میگفتن تند تر برو باید از ایران خارج بشیم!

البته مبدل های کاتالیستی که روی خودروهای تولید داخل نصب می شود پس از حدود 80 هزار کیلومتر باید نسبت به تعویض آن اقدام شود . کتابچه های راهنمای تنفس – کتابچه های راهنمای مصرف و اگزوز و سایر نشریات کتابچه های راهنمای نصب ، راه اندازی و سرویس ، اسناد مهمی هستند که باید بخشی از کتابخانه هر کشتی باشد.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *