چگونه اگزوز ماشین سوت بکشد؟

در این زمان، گازهای اگزوز وارد توربو شارژر میشوند و سپس از مبدل کاتالیست نیز عبور میکنند. در این حالت، چون پی

توسط ENGINEARTS-HEADERS در 11 مهر 1400

در این زمان، گازهای اگزوز وارد توربو شارژر میشوند و سپس از مبدل کاتالیست نیز عبور میکنند. در این حالت، چون پیشکاتالیزور نیز مقاومت چندانی ایجاد نمیکند، گازها بهراحتی از آن عبور میکنند و بهسمت مبدل کاتالیست اصلی میروند. زمانیکه پیشرانه تازه روشن شده و سرد است؛ چون نیاز به قدرت بالا وجود ندارد، سوپاپ برقی مسیر عبور اگزوز از توربوشارژر را میبندد و گازهای اگزوز تماما بهسمت پیشکاتالیزور و سپس مبدل کاتالیست میروند.شاید این سؤال برایتان ایجاد شود که چرا باید مسیر توربوها بسته باشد.

یکی از سادهترین راههای افزایش قدرت اینچنینی حذفکردن تمامی کاتالیستها و استفاده از لولهی مستقیم است؛ اما این مورد فقط در خودروهای مسابقهای استفاده میشود؛ چراکه در این روش، خودرو آلایندگی زیادی دارد و خودروسازان مجاز نیستند از آن در خودروهای تولید انبوه استفاده کنند.

در این طرح، پیشکاتالیزور و مبدل کاتالیسیت اصلی در امتداد هم قرار دارند؛ اما تفاوت در این است که قطر سیستم اگزوز در بخشی که پیشکاتالیزور قرار دارد، بیشتر از خودِ پیشکاتالیزور است.

اما نکته مهم این است که لوله اگزوز می تواند مواد خارجی را با داخل کامیون متصل کند و نقش اصلی آن خروج گازهای خروجی از کامیون است.

پیشکاتالیزور را قبل از توربوشارژر و مبدل کاتالیست اصلی را بعد از توربوشارژر قرار دهند؛ ۲. پیشکاتالیزور قبل از مبدل کاتالیست اصلی نصب میشود و در زمان سردبودن پیشرانه، گازهای خروجی را تصفیه میکند.

همین محدودیت سبب میشود پیشکاتالیزور به مانعی برای خروج گاز تبدیل شود و بدینترتیب، مقداری از قدرت پیشرانه را هدر دهد. ایراد این طرح در این است که پیشکاتالیزور چون مانعی بر سر راه حرکت دود است، در مسیر حرکت دود مقاومت ایجاد میکند و این باعث کاهش انرژی گازهای خروجی از محفظهی احتراق و بهدنبال آن کاهش عملکرد توربوشارژر میشود.

در ایدهی دوم که پیشکاتالیزور و مبدل کاتالیستی هر دو پس از توربوشارژر نصب میشوند، با اینکه توربوها تأخیر کمتری خواهند داشت، این سبب میشود بیشتر گرمای گازهای خروجی نیز در توربوشارژر جذب و باعث شود گرمشدن پیشکاتالیزور و مبدل کاتالیست بیشتر طول بکشد و این امر کارایی کاتالیزورها را کاهش میدهد.

متأسفانه پیشکاتالیزور بهگونهای است که با گرمشدن پیشرانه و شروع به کار مبدل کاتالیست اصلی، همچنان در جای خود باقی میماند و از مدار خارج نمیشود. بیشتربودن قطر لوله در این بخش باعث میشود فضایی خالی در اطراف پیشکاتالیزور وجود داشته باشد که گازهای اگزوز از آنجا نیز بتوانند عبور کنند.در دور موتورهای کم، گازهای خروجی اگزوز بهراحتی بهسمت پیشکاتالیزور حرکت و از آن عبور میکنند.

دلیلش این است که دریچههای خروجی به نوبت کار میکنند. دلیلش این است که توان مبدل کاهش یافته است و بهدلیل تخریبشدن و داغشدن سلولها و نیز مسدودشدن راه عبور گازهای اگزوز، موتور نمیتواند بهخوبی تنفس کند.

در این نوع سیستم اگزوز، گونیگزگ توانست از هدررفتن ۱۰۰ اسببخار از قدرت موتور جلوگیری کند. گونیگزگ برای اینکه به بازده فراوان دست پیدا کند و همزمان بتواند از پسِ استانداردهای آلایندگی سخت نیز بربیاید، سیستم اگزوز تازهای برای محصولاتش طراحی کرده است.

آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن