چگونه اگزوز ماشین سوت بکشد؟

دانلود صدای جفت سیلندر این موتور فوقلاده دل نشینه و با یه اگزوز حرفه ای صداش چیزی تو مایه های موتور سنگین تو

توسط ENGINEARTS-HEADERS در 11 مهر 1400

دانلود صدای جفت سیلندر این موتور فوقلاده دل نشینه و با یه اگزوز حرفه ای صداش چیزی تو مایه های موتور سنگین تو کلاس چهارصد میشه در آورد . اما تولید صدای زیاد در موتور خودرو شما ناشی از کاهش سطح روغن موجود در پیشرانه است و این امر بهدلیل حرارت و اصطکاک ناشی از حرکت قطعات دوار که منجربه تبخیر روغن میشود، رخ داده و بهاین ترتیب اصطکاک میان قطعات دوار بخش فوقانی موتور افزایش یافته و منجربه تولید و برخاستن صدا از پیشرانه میشود.

همواره بین سیگنال ارسالی از سنسور اکسیژن و پاسخ کنترل نسبت هوا به سوخت تاخیر اندکی وجود دارد. همان طور که پیش تر گفتیم اگزوز فن ، هوای نامطبوع را از داخل محیط به بیرون منتقل می کند.

ضایعات به خصوص ضایعات آهن به علت اینکه از لحاظ اقتصادی قابل برگشت به چرخه تولید بوده و صرفه ی اقتصادی دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

در حالت کلی دیزل ژنراتورها به علت مواد خاصی که از آن ساخته می شوند و ساده تر بودن فرایند ساخت و همچنین ساده تر بودن و کند کار تر بودن قطعاتشان، کمتر دچار خستگی می شوند.

از دیگر علائم آن بالا رفتن شتاب خودرو خصوصا در دور های بالای ۴۰۰۰ است که به وضوح دیده میشود. انژکتورها قطعاتی هستند که در بلندمدت و باتوجه بهکارکرد خودرو شما، بهدلیل رسوبات و ناخالصیهای موجود در سوخت، کثیف شده یا بهاصطلاح میگیرند که با شستوشو دادن آنها توسط دستگاهی مخصوص بهاین کار، مشکل رفع میشود.

اما برخی مالکان خودروها بهاین موضوع اهمیت چندانی نمیدهند و از روغنموتورهایی برای پیشرانه خودرو استفاده میکنند که نسبت بهمدل استاندارد توصیهشده از سوی کارخانه گرانروی یا ویسکوزیته پایینتر یا بالاتری دارد.

همه اگزوزها از سه بخش تولید می شوند که به بخش اتصال به موتور، بخش میانی و بخش انتهایی شناخته می شوند، جالب است بدانید که با توجه به دمای بالای ۸۰۰ درجه سانتی گراد کاتالیست در بخش اول گذاشته می شود، بخش میانی برای کاهش دما استفاده می شود، و بخش انتهایی برای کم کردن صدا است، لذا اگزوز نقص بسیار مهمی را در خودرو ایفا می کند، در امور مربوط به تیونینگ انجین (تقویت موتور) از اگزوزهای استفاده میشود که کمترین مقاومت را در عبور گازهای خروجی دارند.

3- اما اگر بهرغم شستوشو دادن انژکتورها باز هم دود سیاه از اگزوز خارج شود، باید سنسور دمای آب نیز بررسی شود. اما برای رفع مشکل ابتدا باید با مراجعه بهدفترچه راهنمای خودرو از سطح گرانروی روغنموتور توصیهشده از سوی کارخانه سازنده مطلع شوید و براساس آن روغنموتور مناسبی تهیه کنید.

در این حالت برای رفع مشکل باید یونیت فن تعویض شود. 2- البته در بسیاری از مواقع تنها تعویض شمع نمیتواند مشکل را بهطور کامل برطرف کند و بر این اساس باید انژکتورهای موتور نیز شستوشو داده شود. منبع اگزوز ۲۰۶ یکی از حساس ترین قطعات این خودرو میباشد که در صورت خرابی، باید حتما تعویض گردد.

هسته های فلزی در صورت تولید برای استفاده در مسیرهای کوچک ، از قیمت کمتری برخوردار هستند ، مانند اتومبیل های ورزشی که در آنها فشار کمتر و قابلیت اطمینان تحت بار ثابت و بالا ضروری است.