دلایل اصلی پت پت اگزوز ماشین

با توجه به اینکه ژنراتورها با سرعت حداکثر 1800 دور کار کرده و با آب خنک می شوند، سطح استاندارد بالاتری نسبت ب

توسط ENGINEARTS-HEADERS در 11 مهر 1400

با توجه به اینکه ژنراتورها با سرعت حداکثر 1800 دور کار کرده و با آب خنک می شوند، سطح استاندارد بالاتری نسبت به ژنراتورهایی دارند که با 3600 دور کار می کنند و با هوا خنک می شوند. واتر پمپ دارای پروانه ای است که وظیفه چرخاندن آب را بعهده دارد ، گاهی در حالت گرم شدن موتور این پروانه روی شفت خود هرز میگردد و موجب داغ کردن موتور میشود زیرا در هنگام هرز بودن پروانه روی شفت سر میخورد و به دور لازم برای چرخاندن کامل مایع سیستم خنک کننده نمیرسد .

حرارت بالا، سمی شدن به وسیله مواد خروجی از موتور و ضربه های مکانیکی خارجی، باعث چسبندگی و انسداد منافذ و سطوح کاتالیست ها و در نتیجه، کاهش اثردهی آنها می شود. در این قابلیت، در زمان آتش سوزی و تشخیص شعله در محیط پارکینگ توسط حسگرها ، کل سیستم به مدت ۳ الی ۵ دقیقه خاموش می شود تا دود داغ در نزدیک سقف جمع شده و مانع خروج حاضران در پارکینگ نشود.

آزمون های نشت و تراکم سیلندر نیز می تواند به یافتن عیب کمک کنند . در نتیجه بنزین را به موتور نمیرساند و در این صورت سیلندر کار نکند و نتواند موتور را به راه بیندازد و باعث ریپ زدن موتور سیکلت شود.

وظیفه ی این قسمت که یکی از قسمت های اگزوز خودرو است، گرفتن دودهای خروجی از مجاری موجود در سیلندر و انتقال آن به لوله ی اگزوز است. این بو هر زمان موتور ماشین روشن میشود به مشام میرسد و علت آن حضور استرسولفید هیدروژن در اگزوز است که گوگرد بنزین آن را به وجود میآورد.

بین اتصالات ورودی و خروجی اگزاست فن تهویه و کانالکشی آن از بستهای انعطافپذیر استفاده کنید. در این مقاله از کیان باتری قصد آن را داریم را تا با معرفی این قطعه، تاثیر حذف کاتالیزور یا به عبارتی برداشتن آن بر روی خودروها را مورد بررسی قرار دهیم.

3ـ در سه راهها حق تقدم عبور با وسيله نقليه اي است كه مستقيم حركت ميكند ولو آنكه عرض خياباني كه مسير آن است از عرض خيابان تلاقي كننده كمتر باشد. 6 ـ درسي متري پل ياتونل كه مدخل و مخرج آن كاملا قابل رؤيت نباشد.

3 ـ درمواقعي كه روشنائي وميدان ديد بهرعلت كافي نباشد. يكي از نتايج كافي نبودن ميزان هواي ورودي به موتور و يا تنظيم نبودن آن، ايجاد منوكسيدكربن (CO) است.

رانندگانيكه از راه فرعي وارد راه اصلي ميشوند بايد قبل ازورود براه اصلي توقف كامل نمايند وپس از اطمينان از عدم برخورد با وسائل نقليهاي كه احتمالا درراه اصلي حركت ميكنند وارد اين راه بشوند.

ماده 123 ـ دربرخورد راه اصلي باراه فرعي حق تقدم با وسيله اي است كه از راه اصلي عبورميكند. ماده 125 ـ وسيله نقليهاي كه درحركت است بروسائل نقليه متوقفيكه درحال حركت كردن يا جلو وعقب زدن يادور زدن هستند حق تقدم عبور دارد.

4 ـ سبقت ازوسيله نقليه اي كه خود درحال سبقت گرفتن است مگردرراهي كه بمناسبت وجود سه رديف خط كشي بريده يا بيشتر از سه رديف اين عمل مجازباشد. 1ـ در تقاطع هم عرض اگر دو وسيله نقليه ايكه روبروي يكديگر در حركتند بخواهند با هم داخل خيابان مجاور واحدي شوند حق تقدم عبور با وسيله اي كه بسمت راست گردش ميكند.

آخرین مطالب